OVER SDFWP

SDFWP: Social Design for Wicked Problems

Social Design voor taaie problemen.

Onder deze titel doen Het Nieuwe Instituut, Geen Kunst // Twynstra Gudde, social designer Tabo Goudswaard en stichting Doen een publiek onderzoek naar Social Design.

Het onderzoek richt zich op het bevorderen van aansluiting tussen de waardesystemen van kunstenaars en maatschappelijke partijen als overheden, bedrijven en andere organisaties. We hebben als doel Social Design als vakgebied een stevigere basis te geven en de discussie hierover van kritische en constructieve input te voorzien. Daarnaast willen we het als methode herkenbaar en hanteerbaar maken voor grotere groepen potentiële opdrachtgevers en vormgevers & kunstenaars.

De urgentie voor dit publieke onderzoeksproject zien we op meerdere plekken tegelijk. Ten eerste is er de waarneming van de betrokken partners dat het type complexe, soms diffuse maatschappelijke problemen dat nu meer en meer herkend wordt, gebaat is bij de inbreng van kunstenaars en ontwerpers die professioneel werken met dergelijke soorten complexiteit.
Daarnaast is er in de cultuur en de artistieke praktijk een groeiende behoefte om op nieuwe manieren aansluiting te vinden bij maatschappelijke processen. Aan de ene kant is deze ontwikkeling ingegeven door de afgenomen cultuurbudgetten bij de overheid, aan de andere kant is het een intrinsieke ontwikkeling vanuit de artistieke praktijk die zich permanent heroriënteert en die zich transformeert in nieuwe contexten.
Ten derde is er recent een levendig en kritisch debat ontstaan in ontwerpend Nederland over verschillende manieren waarop de kwaliteit van ontwerp gevalideerd moet worden, met een sterke nadruk op sociale en maatschappelijke waarde. In dit debat worden echter nogal wat zaken onder de term social design op een hoop geveegd.
Ten vierde is er de behoefte om bij te dragen aan nieuwe manieren van waardering en validering van artistieke praktijk. We zien dat het beleid rondom creatieve industrie erg vanuit een eenzijdig economisch perspectief wordt ingezet en dat culturele en sociale andere waarde te weinig worden meegerekend. Het ontbreekt aan goed gearticuleerde manieren om die andere dan economische waarden van artistieke praktijk in het spel te brengen. Dit onderzoek kan daar een goede bijdrage aan leveren.

Contact
Tabo Goudswaard – Social Design
T: 06 29128748
E: info@tabogoudswaard.nl
Tw: @TaboGoudswaard
W: www.tabogoudswaard.nl

Klaas Kuitenbrouwer – Het Nieuwe Instituut
T: 010 4401247
E: k.kuitenbrouwer@hetnieuweinstituut.nl
Tw@KlaasJK
W: www.hetnieuweinstituut.nl

André Schaminée – Geen Kunst // Twynstra Gudde
T: 033 4677607
E: asn@tg.nl
Tw: @geenkunst_tg
W: 
www.twynstragudde.nl/geenkunst


			

Geef een reactie